logo_agrometeo Agrometeo Pogodynka Facebook - Pogodynka.pl

Zasady użytkowania serwisu internetowego IMGW-PIB www.agrometeo.pogodynka.pl

§ 1. Warunki ogólne

1. Dane, informacje i prace zawarte w serwisie internetowym Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego (IMGW-PIB) są publikowane dla celów informacyjnych i reklamowych.

2. Wszelkie dane zamieszczone w serwisie internetowym IMGW-PIB chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim, stanowią własność IMGW-PIB i nie są danymi ogólnie dostępnymi.

3. Korzystanie z serwisu internetowego IMGW-PIB jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do niniejszych warunków korzystania z serwisu.

§ 2. Warunki użytkowania serwisu

1. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych w serwisie internetowym IMGW-PIB w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Zabrania się kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania lub udostępniania prac wytworzonych przy wykorzystaniu danych zawartych w serwisie internetowym IMGW-PIB lub prac, w których połączono je z innymi danymi, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zabrania się, przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian danych zawartych w serwisie internetowym IMGW-PIB, z zastrzeżeniem ust. 5.

4. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego IMGW-PIB, elementów nawet nie chronionych, pobranie których mogłoby powodować szkodę dla IMGW-PIB, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych i informacji lub ich części zawartych w serwisie internetowym IMGW PIB dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody IMGW-PIB lub zawarciu odrębnej umowy licencyjnej.

6. W przypadku uzyskania pisemnej zgody IMGW-PIB na rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji lub prac lub ich części zawartych w serwisie internetowym IMGW-PIB, rozpowszechnianie to i wykorzystywanie dopuszczalne jest na poniższych zasadach:

1) rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest w zakresie określonym ww. zgodą,;

2) wykorzystywane informacje prezentowane będą całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;

3) wykorzystywane dane, informacje i prace będą odwoływać się do serwisu internetowego IMGW-PIB;

4) rozpowszechnianie i wykorzystywanie danych, informacji i prac dopuszczalne jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji; dopuszczalne jest wykorzystanie w tym celu również logo IMGW-PIB, z zastrzeżeniem, że logo IMGW-PIB będące znakiem towarowym prawnie chronionym, wykorzystywane może być jedynie bez zmiany jego kształtu i kolorystyki.

§ 3. Zakres odpowiedzialności IMGW-PIB

IMGW-PIB nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania z serwisu internetowego IMGW-PIB, a w szczególności za szkody będące następstwem:

1) interpretacji i/lub wykorzystania informacji dostępnych w serwisie oraz za jakiekolwiek straty spowodowane stosowaniem tych danych;

2) niemożności korzystania z serwisu, braku dostępu do niego, utraty danych lub utraty korzyści płynących z informacji dostępnych w serwisie;

3) interpretacji i/lub wykorzystania informacji hydrologicznych, meteorologicznych i wszelkich innych dostępnych w serwisie.

§ 4. Obowiązywanie zasad

1. Niniejsze warunki korzystania z danych, informacji i prac mają zastosowanie do korzystania tych danych, informacji i prac, z których korzystanie rozpoczęło się w czasie ich obowiązywania.

2. IMGW-PIB ma prawo jednostronnej zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Nowo wprowadzone zasady będą miały zastosowanie do aktów wykorzystywania danych, informacji i prac zaistniałych po wprowadzeniu nowych zasad.
 

Strona przeznaczona dla przeglądarek Internet Explorer w wersji wyższej lub równej 9.0 oraz dla Mozilla Firefox, Chrome, Safari. Aby kontynuować przeglądanie należy zainstalować Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej lub zainstalować jedną z przeglądarek: Mozilla Firefox, Chrome, Safari.